24. listopada 2017.

O projektu

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta: MODERIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVCA DO NOVE GRADIŠKE
Ukupna vrijednost projekta: 369.744.025,15 HRK
Iznos vrijednosti EU (85%): 314.282.421,37 HRK
Razdoblje provedbe projekta: Od 1.1.2014. do 31.8.2023. godine

Sažetak projekta

Projekt na razmatranoj dionici ukupne duljine 236,7 km od Račinovaca do Nove Gradiške predviđa hitne „no regret” mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi sa plošnim drenovima i servisnim putovima. Od ukupno analiziranih 236,7km dionica identificirano je 41,3% dionica nasipa koje nemaju potrebnu sigurnost s aspekta stabilnosti, dok na 76,3% dionica postojeća mreža servisnih putova nije adekvatna i predstavlja ograničenje u komunikaciji pri provedbi mjera obrane od poplava. Provedbom mjera na dionicama dužine 172,5 km postiže se ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa uslijed hidrauličkog sloma temeljnog tla te direktan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i učinkovitijeg održavanja nasipa.

 

Opis projekta

Cjelokupno razmatrano lijevoobalno područje od Račinovaca do Nove Gradiške zaštićeno je od velikih voda rijeke Save kontinuiranom linijom nasipa uz prekide na ušćima većih vodotoka. Svoju funkciju nasip izvršava preko komponenti koje moraju odgovarati opterećenjima prilikom podizanja vode do projktirane razine, a to su vanjska žaštita, stabilnost, vodonepropropusnost, drenaža i filtriranje. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da neke dionice nasipa ne zadovoljavaju potrebnu stabilnost, dok druge dionice nemaju osiguran standardom propisan pristup.

U cilju funkcionalne i operativne provedbe, predmetni pojas podijeljen je u 15 funkcionalnih dionica: 

 1. Dionica; Državna granica-CS Konjuša
 2. Dionica; Klakar-Rušćica
 3. Dionica; CS Konjuša-Topola
 4. Dionica; Jaruge-Svilaj
 5. Dionica; Zadubravlje-Klakar-Ruščica
 6. Dionica; Topola-Županja
 7. Dionica; Slavonski Brod zapad-Dubočac
 8. Dionica; Dubočac-Lužani
 9. Dionica; Grad Županja, Županja-Štitar, Babina Greda-Slavonski Šamac
 10. Dionica; Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad
 11. Dionica; Pričac-Davor-Orubica
 12. Dionica; Slavonski Šamac-Jaruge
 13. Dionica; Dolina-Mačkovac-Nova Gradiška
 14. Dionica; Svilaj-Bicko Selo, UPOV Slavonski Brod
 15. Dionica; Lužani-Pričac, Davor


Osnovni ciljevi projekta

• Povećanje sigurnosti zaštite od poplava na dionici rijeke Save od Račinovaca do Nove Gradiške (potencijalno plavljena površina 221,668 ha) dodatnim ojačanjem temeljnog tla nasipa protiv hidrauličkog sloma
• Učinkovitija provedba mjera obrane od poplava izgradnjom izdignutog servisnog puta iznad razine terena u zaobalju. Time će se omogućiti doprema materijalnih sredstava i ljudstva pri provedbi interventnih mjera obrane od poplava na cijeloj dionici projekta.

Poplavni događaj u svibnju 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske (VSŽ) i Brodsko-posavske županije (BPŽ), na području istočne Posavine je premašio sve do sada zabilježene poplavne događaje. On je bio posljedica popuštanja i prodora lijevoobalnih savskih nasipa u blizini naselja Rajevo Selo i Račinovci. Prodorom nasipa i poplavljivanjem okolnog područja površine približno 250 km2 su izgubljena dva života i uzrokovana je materijalna šteta procijenjena na oko 1,8 milijardi HRK.

Provedbom aktivnosti koje su predmet projekta, ojačat će se nožica nasipa, smanjiti će se rizici od poplava na površini od 221,668 ha te omogućiti kvalitetnija provedba aktivnih mjera obrane od poplava tijekom pojave velikovodnog događaja.

Korist od izbjegnute poplavne štete nakon provedbe projekta prosječno bi godišnje iznosila 83,78 milijuna HRK.
Realizacija projekta modernizacije nasipa omogućit će i dodatnu korist u vidu:

 1. Veće brzine kretanja pri obilasku i detaljnom praćenju stanja nasipa dionice
 2. Manjeg broja potrebnog osoblja
 3. Bržeg privremenog nadvišenja niskih dionica nasipa.

Nakon realizacije projekta novoizgrađena infrastruktura će biti u sustavu obrane od poplava, u programu redovnog održavanja postojećih nasipa i pripadajućih vodnih građevina u cilju smanjenja rizika od poplava.

Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa će utjecati na smanjenje vjerojatnosti sloma nasipa uslijed nestabilnosti u temeljnom tlu, što će imati za posljedicu smanjenje prosječne godišnje štete od poplava.

U postojećem stanju prosječna godišnja šteta od poplava iznosi 278,31 milijun HRK. Nakon provedbe hitnih „no regret“ mjera modernizacije mjera očekuje se smanjenje prosječne godišnje štete na 194,53 milijuna HRK.