O projektu

Poplavni događaj u svibnju 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije, točnije na dijelu županjske Posavine premašio je sve do sada zabilježene poplavne događaje. Ovaj poplavni događaj je bio posljedica popuštanja i prodora lijevoobalnih savskih nasipa na dvije lokacije, u blizini naselja Rajevo Selo i naselja Račinovci. Prodorom nasipa i poplavljivanjem okolnog područje veličine od oko 250 km² izgubljena su dva života i uzrokovana je velika materijalna šteta. Hrvatske vode su, nakon ove prirodne katastrofe, početkom srpnja 2014. godine pristupile sanacijama i rekonstrukcijama nasipa kroz sanacije odrona i ojačanja zaobalne strane lijevog savskog nasipa na dionicama Marići - Topola, Rajevo Selo - Marići, nadvišenju lijevog nasipa rijeke Save montažnim betonskim elementima na području naselja Štitar i Babina Greda, obnovi lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa u naselju Rajevo Selo i na dionici proboja nasipa u naselju Račinovci.

Projektom „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“ ukupne dužine 236,7 km predviđaju se hitne „no regret“ mjere na 172,5 km dionica kojima će se osigurati ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa te odgovarajući pristup nasipu u cilju provedbe mjera obrane od poplava.

TROŠKOVI PROJEKTA
I VREMENSKI ROKOVI


NAZIV PROJEKTA
MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE

UKUPNI IZNOS PROJEKTA (s PDV-om)
369.744.025,15 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
369.744.025,15 HRK

EU SREDSTVA
314.282.421,37 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Od 1.1.2014. do
31.8.2023.